ဝါခ်ည္ ဝါေျဖနိယသ္ ႏွင့္ အျခားဒုိအာမ်ား

ဝါခ်ည္နီယသ္


(နဝိုင္းသို အန္းအစူးမဂ္ဒန္ မင္းန္ရွဟ္ေရ႕ ရမဒြါန္း)

ဝါေျဖ ဒိုအာ(အလႅာဟြမ္းမ လကဆြမ္းသို႔ ဝေဘက အာမန္းသို႔ ဝအလာ ရစ္ဇ္ေကကာ အဖ္သြရ္သို႔)

ဆန္းဦးစလကို ျမင္ေတြ႕ေသာအခါ ဖတ္ရန္ ဒိုအာအို အလႅာဟ္၊ ဤ ဆန္းဦးစလကို ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕အေပၚ ဗရ္ကသ္၊ အီမာန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္ အစၥလာမ္ႏွင့္ တကြ ေပၚထြက္ေစေတာ္မူပါ။ အိုလ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ အသင္၏ ဖန္ဆင္းရွင္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။
က်မ္းကိုး။ ။ (သစ္ရ္ေမဇီက်မ္း၊ ဟဒီးဆ္ အမွတ္-၃၄၅၁)
(မြန္သခဗ္ အဟာဒီးဆ္က်မ္း၊ ျမန္မာျပန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၄၃)