အိအ္သိကားဖ္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား

အိအ္သိကားဖ္ ဆိုသည္မွာ အိအ္သိကာဖ္ျပဳ ေနေၾကာင္း ရည္စူးလ်က္ ငါးႀကိမ္ ဂ်မာအသ္နွင့္တကြ ဝတ္ျပဳ ေသာ ဗလီေက်ာင္းေတာ္တြင္ တရားအားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္၍ ကိန္းေအာင္းေနျခင္းကို ေခၚသည္။ထိုသို႔ထိုင္ျခင္းမွာ ဂ်မာအသ္နွင့္ ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳေသာေနရာ ျဖစ္ရမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိအ္သိကာဖ္

မိမိတို႔အိမ္၌ နမားဇ္ဝတ္ျပဳေနက် ေနရာတြင္ အိအ္သိကားဖ္ နိယသ္ျဖင့္ စဲြျမဲစြာ ေနရ၏။ အခင္းေလး၊ အခင္း ႀကီးမွအပ အျခား ေလာကီေရး ကိစၥအတြက္ အိမ္ေရွ႕ခန္း သို႕မဟုတ္ အိမ္၏ အျခား အစိတ္အပိုင္းသို႔ မသြားရ။ အိမ္၌ နမားဇ္ ဝတ္ျပဳရန္ ေနရာ အတည္တက် မရိွပါက အိအ္သိကားဖ္ မထိုင္မီ ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ၿပီး ထိုေနရာတြင္ အိအ္သိကားဖ္ ျပဳရမည္။

အိအ္သိကားဖ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

အိအ္သိကားဖ္(၃)မ်ိဳးရိွ၏။

အိအ္သိကားဖ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အိအ္သိကားဖ္အခိ်န္

အိအ္သိကားဖ္၏ မြတ္စ္တဟဗ္ အခ်က္မ်ား

အိအ္သိကားဖ္ ထိုင္ေနစဥ္ ဗလီအျပင္သို႔ ထြက္ခြင့္ရိွေသာ အခ်က္မ်ား

အိအ္သိကားဖ္ ထိုင္ေနစဥ္ ဗလီတြင ္ျပဳခြင့္ရိွေသာ အခ်က္မ်ား

အိအ္သိကားဖ္ထိုင္ေနစဥ္ မတ္က္ရူဟ္ျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ား

အိအ္သိကားဖ္ ပ်က္ေစေသာအခ်က္မ်ား

မွတ္ခ်က္။ ။ ဝါဂ်စ္ဗ္ အိအ္သိကားဖ္ ပ်က္လ်င္ ဆိြယာမ္နွင့္ တကြ ျပန္ထိုင္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္၏။ စြနၷတ္၊ နဖစ္လ္ အိအ္သိကားဖ္ ပ်က္လ်င္ ျပန္ထိုင္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေပ။

ပညတ္ခ်က္မ်ား

က်မ္းကိုး။ ။ အိအ္သိကားဖ္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား
ေရးသူ။ ။ အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာ ဟာရူန္ လူလာသ္ ဆြာဗိဟ္ (မဟ္မူဒီ)