ရိုဇဟ္ဥပုႆ္ ေစာင့္ထိန္းၿခင္းဆုိင္ရာ မတ္စ္္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား


က်မ္းကိုး။ ။ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ ကာရီ ရွရီဖ္ ပါကစၥတန္၏ သအ္လီမြန္ နိဆာအ္
ေရးသူ။ ။ ျမန္မာျပန္ ေမာ္လာနာ အာဘူဘကၠရ္(ေမွာ္ဘီ)
စာမ်က္ႏွာ။ ။(၂၉၂ မွ ၃၃၈ )