ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရာမွ ခြင့္လႊတ္ခ်က္ရွိသူမ်ား

လျမတ္ရမႆြာန္၌ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ အသိဥာဏ္ရွိ၍ အရြယ္ေရာက္ေသာ မြတ္စလင္မ္ ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တရားေတာ္အရ အေၾကာင္းမခိုင္လံုဘဲ ရိုဇဟ္ကို စြန္႔လြတ္ခြင့္မရွိေပ။


အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေန မေပးမႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တရားေတာ္ျမတ္သည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူမႈ ျပဳထားေပသည္။ ပမာဆိုရေသာ္-