ရိုဇဟ္ ပ်က္ေစေသာ အရာမ်ား

ရိုဇဟ္ ပ်က္ေစေသာအခ်က္မ်ား

ရိုဇဟ္ ပ်က္ေစေသာအခ်က္မ်ားမွာ နွစ္မ်ိဳးရိွ၏။ တစ္မ်ိဳးမွာ - ရိုဇဟ္ ပ်က္၍ ထို(၁)ရက္အစား ကႆြာ(၁)ရက္သာ ျပန္ျဖည့္ရ၏။ ဒုတိယတစ္မ်ဳိးမွာ ရိုဇဟ္ ပ်က္၍ ကႆြာျဖည့္ရမည့္အျပင္ ကဖြာရာဟ္လည္း ထိုက္၏။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ''ရိုဇဟ္'' ပ်က္၍ ကႆြာသာျဖည့္ရ၏။

"ကႆြာ" နွင့္ "ကဖ္ဖာရဟ္" နွစ္မိ်ဳးလံုး ထိုက္ေသာ အခ်က္မ်ား

ရိုဇဟ္၏ ကဖ္ဖာရဟ္

ရိုဇဟ္ ဖ်က္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုက္လာေသာ ကဖ္ဖာရဟ္မွာ ႏွစ္လ ဆက္တိုက္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းရမည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္လဆက္တိုက္ ရိုဇဟ္မေစာင့္ထိန္းႏိုင္လွ်င္ ဆင္းရဲသား (၆ဝ) အား ထမင္းႏွစ္နပ္ အဝေကၽြးရမည္။ (သို႔) ဆင္းရဲသား (၆ဝ) အား တစ္ဦးလွ်င္ ဂံ်ဳေစ့ ၁ ပိႆာ၊၆ဝ သားစီ ေပးရမည္။ (သို႔) ဂံ်ဳေစ့ ၁ ပိႆာ၊၆ဝ သား၏တန္ဖိုးကို ေပးရမည္။ (သို႔) ထိုတန္ဖိုးႏွင့္ညီမွ်ေသာ အျခားပစၥည္း ဥပမာ ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲစသည္တို႔ေပးရမည္။

ကႆြာ ရိုဇဟ္

ေစာႏိုင္သမွ် ေစာ၍ ကႆြာ ျပဳလိုက္ျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းမွာ မေကာင္းေခ်။ တစ္ဆက္တည္း ေစာင့္လိုလွ်င္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၿပီး ရက္ျခား၍ ေစာင့္ထိန္းလိုလွ်င္လည္း ပိုင္သည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ထားသူ တစ္ဦး၏ ပါးစပ္အတြင္းသို႔ အတင္းအဓမၼ တစ္စံုတစ္ရာကို ထိုးသြင္းခဲ့ရာ ထိုအရာသည္ လည္ေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ က်ဆင္းသြားလွ်င္ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေခ်၏။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

လူတစ္ဦးသည္ ပါးစပ္အတြင္းမွ အံဖတ္မ်ား ယိုထြက္လာ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူသည္ တမင္သိပါလ်က္ လည္ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ ျပန္၍ မ်ိဳခ်ပစ္လိုက္၏။ သို႔မဟုတ္ တမင္ ပါးစပ္အျပည့္ လက္ထိုး၍ အန္လိုက္၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ ပ်က္ေလေတာ့၏။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

သြားၾကား ညွပ္ေနေသာ အရာတစ္ခုအား အျပင္သုိ႔ ထုတ္၍ တဖန္မ်ိဳးခ် ပစ္လုိက္ေသာ္ ထိုအရာ သည္ ကုလားပဲလံုးထက္ နည္းေန လင့္ကစား ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေပမည္။ အကယ္၍ ၄င္းကို ထုတ္ေနယင္း မိမိ အာေခါင္ အတြင္းသို႔ ဝင္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းသည္ ကုလားပဲလံုး ထက္ ေသးငယ္သည္ဆိုေသာ္ ရိုဇဟ္မပ်က္ေပ။ အကယ္၍ ၄င္းခန္႔မွ်ရွိလွ်င္ ပ်က္သြားေခ်မည္ ျဖစ္ေပသည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ တံေတြးႏွင့္ ေသြးမ်ား ေရာ၍ပါသြား၏။ အကယ္၍ ၄င္းတြင္ တံေတြးထက္ ေသြးပမာဏက ပိုေနပါမူ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလ၏။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ေလာ္ဗန္ (သို႔) အျခား အရာတစ္ခုခုကို မႈိင္းတိုက္၍ မိမိအလိုအေလ်ာက္ ရွဴရိႈက္ေသာ္ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေလ၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

လူတစ္ဦးသည္ ေက်ာက္စရစ္ခဲ သို႔မဟုတ္ သံတိုသံစ သို႔မဟုတ္ စားစရာမဟုတ္ေသာ အရာတစ္ခုခုကို စားသံုးလိုက္ေသာ္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလ၏။ (ေဟဒါယာ)
က်မ္းကိုး။ ။ ရိုဇဟ္၊ ေဆာင္မ္၊ ဆြီယမ္
ေရးသူ - အလ္ဟာဂ်္ေမာ္လာနာ ယအ္ကူးဗ္ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဟဘီးဘ္