ကႆြာရိုဇဟ္မ်ား၏ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

အေၾကာင္း တစ္စံုတရာေၾကာင့္ လြတ္ခဲ့ရေသာ ရိုဇဟ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေဆာတလ်င္ဆံုး ကႆြာ ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ၾကန္႔ၾကာေစျခင္းသည္ ဂုနဟ္ျဖစ္၏။ လူ၏ ဘဝသက္တမ္းသည္လည္း စိတ္ခ်ႏိုင္စရာ မရွိ။ ဘယ္ေသာအခါ ဘဝဆံုးမည္ကို မသိရွိႏိုင္ရေခ်။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

ကႆြာ ျဖည့္စြက္ရန္ ရိုဇဟ္မ်ားကို ညကတည္းက နိယသ္ျပဳရန္ အေရးႀကီး၏။ နံနက္ မိုးလင္းမွ နိယသ္ျပဳလွ်င္ နဖိလ္ရိုဇဟ္ ျဖစ္သြားအံ့။ ထိုအခါ ကႆြာ ထပ္မံ ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

ကႆြာ ရိုဇဟ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရက္ျခား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ခြင့္ ရွိေလ၏။(ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

လူတစ္ဦးတြင္ ရမႆြာန္တစ္လ၏ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ တာဝန္ ရွိေန၏။ ၄င္းကို မျဖည့္စြက္ေသးမီ ဒုတိယ ရမႆြာန္ ေရာက္ရွိလာ၏။ ၄င္းေနာက္ ဒုတိယ ရမႆြာန္ ရိုဇဟ္မ်ားလည္း ကႆြာ ျဖစ္သြားျပန္၏။ ထိုအခါ ၂-ႏွစ္စလံုး၏ ရိုဇဟ္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ အေရးႀကီးေပ၏။ ျဖည့္စြက္ ေစာင့္ထိန္းေသာအခါ မည္သည့္ ရမႆြာန္လ၏ ရိုဇဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း နိယသ္ျပဳ၍ ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ တာဝန္ရွိေန၏။ ထိုအခိုက္၌ပင္ ဒုတိယ ရမႆြာန္လ ေရာက္ရွိလာေသာ္ ဦးစြာ လက္ရွိ ရမႆြာန္၏ ရိုဇဟ္ကို ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ ယခင္က်န္ရွိေသာ ရိုဇဟ္ကို အိဒ္အၿပီး၌ ဆက္လက္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

လူတစ္ဦးသည္ ရမႆြာန္တစ္လလံုး ရူးသြပ္ေနခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ရမႆြာန္ ကုန္လြန္ၿပီး ေကာင္းမြန္သြားေလ၏။ ထိုအခါ ၄င္းကို ကႆြာျဖည့္စြက္ရန္ မလိုေပ။ အကယ္၍ ရမႆြာန္လ၌ပင္ ေကာင္းမြန္သြားေသာ္ ထိုရူးသြပ္ေနစဥ္က လြတ္က်န္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားကို ထပ္မံ ကႆြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပ၏။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)

လူတစ္ဦးသည္ ရမႆြာန္ တစ္လလံုး သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာေနခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ရမႆြာန္ အၿပီး၌ သတိ ရလာခဲ့၏။ ထိုအခါ ၄င္း ရမႆြာန္လ ရိုဇဟ္ အားလံုး၏ ကႆြာ ျပဳရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းေနစဥ္ သတိလစ္သြား၏။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ တစ္ေန႔တာထက္ လြန္သြားေပ၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ထားလ်က္ သတိလစ္ေမ့သြားသည့္ ေန႔မွအပ က်န္ရက္မ်ား၏ ရိုဇဟ္ကို ကႆြာျဖည့္စြက္ရေပမည္။ သတိ စတင္ လစ္သြားခဲ့ေသာ ရိုဇဟ္မွာ နိယသ္ မွန္ကန္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုေန႔၏ ရိုဇဟ္ကို ထပ္မံေစာင့္ထိန္းရန္ မလိုေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ထိုေန႔၌ ရိုဇဟ္ထားခဲ့ျခင္း မရွိမူ (သို႔မဟုတ္) ထိုေန႔ ၌ လည္ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ ေဆးထည့္လိုက္သည္ ရွိမူ ထိုေန႔၏ ကႆြာ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ (ဗဟဲရွ္သီေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

ခံတြင္းက်င္းေနစဥ္ အမွတ္မဲ့ လည္ေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ ေရဝင္သြား၏။ ထို႔ျပင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းထားမွန္းလည္း သိရွိမူ ထိုရိုဇဟ္၏ ကႆြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းထားလ်က္ ေမ့မွားကာ တစ္စံုတစ္ရာ စားလုိက္၏။ ထို႔ေနာက္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလၿပီဟု မွတ္၍ တဖန္ဆက္ၿပီး စားသံုးလုိက္ေလ၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၄င္းကို ကႆြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ အေရးႀကီးေပ၏။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၁)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းထားရင္း နားအတြင္းသုိ႔ ေဆး(သို႔မဟုတ္) ဆီ ထည့္လိုက္သည္ရွိေသာ္ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလသည္။ ထိုအခါ ကႆြာျပဳရေပမည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၂)

လူတစ္ဦးသည္ ဝါထမင္းစားခ်ိန္၌ မႏိုးခဲ့ေပ။ထို႔ေနာက္ ဇိုဟိုရ္ အခ်ိန္ထိတိုင္ မစားသံုးဘဲ ရိုဇဟ္ နိယသ္ ျပဳရေကာင္းႏိုးႏို္းႏွင့္ ရွိခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ဇိုဟိုရ္ အခ်ိန္တြင္ ရိုဇဟ္ ဖ်က္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ကႆြာ ျပဳရေပမည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၃)

တိမ္ထူေနေသာေၾကာင့္ ေနဝင္ၿပီဟု မွတ္ယူ၍ ဝါေျဖလုိက္၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေနထြက္ ေပၚလာ၏။ သို႔ရွိရာ ထိုရိုဇဟ္သည္လည္း ကႆြာမွ်သာ ထိုက္ေပသည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၄)

လူတစ္ဦးသည္ အလြန္ ဆာေနသည္မွာ အသက္ ထြက္လု မတတ္ပင္ ရွိေန၏။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပုသ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရေလသည္။ ထိုအခါ ၄င္းအဖို႔ ကႆြာမွ်သာ ထုိက္ေပသည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၅)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ ထားေနစဥ္ ဓမၼတာရာသီဆင္းလာ၏။ ထိုအခါတြင္ ၄င္းသည္ကႆြာျပဳရန္အေရးႀကီေလသည္။ ထို ျဖစ္စဥ္၌လည္း ညေနေနဝင္သည့္တိုင္ လူသူအမ်ားေရွ႕တြင္ မစားသံုးဘဲ ေနျခင္းသည္ ျမတ္ေပ၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၆)

သူနာျပဳသည္ လူနာ၏ အဂၤါဇာတ္အတြင္းသို႔ လက္ထည့္သည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ေခ်ာင္းကို ထည့္သည္။ ထို႔အျပင္ ထည့္ထားေသာ လက္ကို အနည္းငယ္ ထုတ္၍ ျပန္ထည့္လိုက္သည္။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလသည္။ ၄င္းရိုဇဟ္၏ ကႆြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ ပထမအႀကိမ္ ထည့္ေသာ လက္ေခ်ာင္း၌ ေဆးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရစြတ္စိုလ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိခဲ့မူ ပထမအႀကိမ္ ကတည္းကပင္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေပ၏။ ၄င္း၏ ကႆြာမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ (ဗဟဲရွိသီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၇)

ပါးစပ္အတြင္းတြင္ ကြမ္းငံုထား၍ အိပ္ေပ်ာ္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ နံနက္မိုးလင္းမွ အိပ္ရာမွ ႏိုးၾကားလာခဲ့၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ မပိုင္ေခ်။ ၄င္းကို ကႆြာ ထားရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၈)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ ထားလ်က္ ႏွာရွဴေဆးမႈန္႔ကို ရွဴရွိဳက္လိုက္သည္။ သို႔မဟုတ္ နားတြင္းသို႔ ဆီေလာင္းထည့္လိုက္သည္။ သို႔ တည္းမဟုတ္ ဝမ္းခ်ဴလိုက္သည္။ ထိုအခါတြင္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလေတာ့သည္။ ထိုရိုဇဟ္မွာ ကႆြာသာ ထိုက္ေပသည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၉)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ထားလ်က္ ဆီးထြက္ရာ ေနရာတြင္ ေဆးထည့္လုိက္မူ ၄င္း၏ ရိုဇဟ္သည္လည္း ပ်က္၏။ ၄င္းအား ကႆြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည္။ (ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂၀)

သြားၾကားတြင္ အသားမ်ား ညွပ္၍ က်န္ေန၏။ ထို႔အျပင္ ထိုညပ္ေနေသာ အရာကို မ်ိဳခ်လိုက္၏။ ၄င္းအသားသည္ ‘ၾကနာ’ ကုလားပဲ လံုးခန္႔မွ် သို႔မဟုတ္ ၄င္းထက္မ်ားလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ေလသည္။ သို႔ျဖင့္ ကႆြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပ၏။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)