ရိုဇဟ္၏ ကႆြာႏွင့္ ကဖ္ဖာရဟ္၏ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

ကဖ္ဖာရဟ္၏ မတ္စ္အလာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစြာ ဤသည္ကို သိထားရန္ အေရးႀကီး၏။ ကဖ္ဖာရဟ္မွာ လျမတ္ ရမႆြာန္၏ ဝါကို ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းျဖင့္သာ ထိုက္ေပ၏။ အျခားေသာ ရိုဇဟ္မ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ကဖ္ဖာရဟ္မထိုက္ေပ။ သို႔သာမက ရမ္ဇာန္၏ ရိုဇဟ္ကို ျဖည့္စြက္ ထားရာမွ ၄င္းကိုပင္ ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ကႆြာသာ ထိုက္ေပ၏။ ကဖ္ဖာရဟ္ မထိုက္ေပ။ ကဖ္ဖာရဟ္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ထိုက္ျခင္းမွာ နည္းမ်ားစြာရွိသည္- ဥပမာ

စေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကႆြာႏွင့္ ကဖ္ဖာရဟ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ဝါဂ်စ္ဗ္ ထိုက္ေပသည္။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

လျမတ္ ရမႆြာန္တြင္ တရားေတာ္ျမတ္၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ အေၾကာင္းတရား မခိုင္လံုဘဲ ရိုဇဟ္ ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ျခင္း၏ ကဖ္ဖာရာဟ္ဒဏ္ ေဆာင္ခ်က္မွာ ရိုဇဟ္ အလံုး ေျခာက္ဆယ္ကို တစ္ဆက္ တည္း အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေစာင့္ထိန္းေနစဥ္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုျဖင့္ လြတ္သြားခဲ့ေသာ္ အစမွ ျပန္လည္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။(ဗဟ္ရြရ္ရာအိက္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

အကယ္၍ ကဖ္ဖာရဟ္ ရိုဇဟ္ကို ထမ္းရြက္ေနစဥ္ ဓမၼတာ ရာသီ ေပၚလာေသာ္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရ၏။ ဤသည္မွာ တရားေတာ္အရ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၍ သန္႔ရွင္းၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း က်န္ရိုဇဟ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ အလံုးေျခာက္ဆယ္ ျဖည့္ဆည္းေစရမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

ကဖ္ဖာရဟ္ထမ္းရြက္ေနစဥ္ သားဖြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုဇာဟ္မ်ား ပ်က္ျပားခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္ သြားလွ်င္ ထိုကဖ္ဖာရဟ္ မေျမာက္ေပ။ အစ အလယ္ အဆံုး ျပန္လည္ ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ (ဗဟ္ရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္လ်က္ အိပ္ေမာက်ေန၏။ ထိုစဥ္ ၄င္း၏ ခင္ပြန္းသည္ သူမကို ေပါင္းသင္းလုိက္၏။ ထိုအခါ ရိုဇာဟ္ပ်က္သြားေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ၌ ကႆြာမွ်သာ တာဝန္က်ေပသည္။ ခင္ပြန္းသည္ အေပၚ၌ ကႆြာႏွင့္ ကဖ္ဖာရဟ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။ (ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ကဖ္ဖာရဟ္ ရိုဇဟ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းေနစဥ္ ရမႆြာန္ လျမတ္ ဆိုက္ေရာက္လာေလေသာ္ ထိုအခါ ဦးစြာလက္ရွိ ရမႆြာန္၏ ရိုဇဟ္ကို ေစာင့္ထိန္းရမည္။ အိဒ္ၿပီးေနာက္တြင္ ကဖ္ဖာရဟ္ ရိုဇဟ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

လူတစ္ဦးတြင္ ကဖ္ဖာရဟ္ ရိုဇဟ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းရန္ အားအင္ မရွိေသာ္ သူဆင္းရဲ ေျခာက္ဆယ္ကို ထမင္းႏွစ္ႏွပ္ ေကၽြးေမြးရေပသည္။ စားသံုးသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား ျဖစ္ေစရမည္။ကေလးမ်ားျဖစ္လွ်င္ ကဖ္ဖာရဟ္မေျမာက္ေခ်။ (ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)

သူဆင္းရဲအား မေကြ်းေမြးဘဲ တစ္ဦးလွ်င္ ဆြဒ္ကဟ္ ဖိတ္ရဟ္ခန္႔မွ် ဂ်ဳံေစ႔ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တန္ဖုိးကုိေသာ္ လည္ေကာင္း ေပးလုိက္လွ်င္လည္း ေပးပုိင္၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

သူဆင္းရဲတစ္ဦးအား ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ထိတိုင္ ညမနက္ ေကြ်းေမြးျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ံဳ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ တန္ဖိုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ ေပးေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ပိုင္၏။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

အကယ္၍ ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္အတြက္ ဂ်ံဳေစ့ကို တြက္ခ်က္၍ သူဆင္းရဲ တစ္ဦးတည္းကိုသာ ပံု၍ ေပးေဆာင္လိုက္လွ်င္ တစ္ရက္သာမွ် ကဖ္ဖာရဟ္သာ တာဝန္ေက်၏။ သူဆင္းရဲ တစ္ဦးအား လူတစ္ကိုယ္စာ ဆြဒကဟ္ ဖိသ္သိရ္ထက္ နည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာပို၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးေဆာင္ခြင့္မရွိေပ။( ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)

ရမႆြာန္ တစ္လတည္းတြင္ ဝါဥပုသ္ သုံး၊ေလးလံုးကို ဖ်က္ပစ္လုိက္ေသာ္ ၄င္းအားလံုးအတြက္ ကဖ္ဖာရဟ္ တစ္ခုတည္းၿဖင္႔ လံုေလာက္ေပ၏။ (ရွာမီ)