ဖစ္ဒ္ယဟ္ႏွင့္ ၄င္း၏ မတ္စ္အလဟ္

ရိုဇဟ္၏ ဖစ္ဒ္ယဟ္

ရိုဇာဟ ္တစ္ရက္အစား ဂ်ံဳေစ့ ၁ ပိႆာ ၁ဝသား၊ မုေယာဆန္ျဖစ္လွ်င္ ၂ ပိႆာ ၂ဝ သား ေပးရ၏။ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္မိ်ဳးအနက္ တစ္မိ်ဳးမိ်ဳး၏ တန္ဖိုးကို ေပးရ၏။ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္မိ်ဳးအနက္ တစ္မိ်ဳးမ်ိဳး၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အျခား ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ သီးႏံွျဖစ္ေစ ေပးရ၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

တရားေတာ္ျမတ္၌ ဖစ္(ဒ္)ယသ္ ဆိုသည္မွာ အၾကင္သူ အလြန္တရာ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ကာ ရိုဇဟ္ ဥပုသ္သီတင္း ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရန္ အားအင္ဗလ မရွိသူျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါသည္ ဘဝမွ ျပန္လည္ က်န္းမာေရး ရရွိမည္ကိုပင္ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ မရွိမူ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ တစ္လံုးအ စား သူဆင္းရဲ တစ္ဦးအား ဆြဒကဟ္ ဖိသိရ္ခန္႔မွ် ဂ်ံဳေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေသာ္လည္းေကာင္း၊ ည မနက္ ထမင္းႏွစ္ႏွပ္ အဝေကၽြးျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ ျပဳရေပမည္။ ရွရီအသ္ တရားေတာ္ျမတ္တြင္ ၄င္းကို ဖစ္ဒ္ယဟ္ဟု ေခၚေပသည္။(ဒြရ္ေရမြခ္သရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

အကယ္၍ အားအင္ခ်ိနဲ႔သူမွာ အရွင့္အလိုေတာ္ႏွင့္ ျပန္လည္ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးလာမူ သို႔မဟုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမွာ က်န္းမာမႈရ ရွိလာ၍ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္စြမ္း ရွိလာမူ ထိုအခါ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ရိုဇဟ္အားလံုး၏ ကႆြာကို ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ အကယ္၍ ၄င္းရိုဇဟ္ မ်ား၏ ဖစ္ဒ္ယဟ္ပင္ ေပးေဆာင္ ခဲ့မူ ထိုဖစ္ယဟ္၏ အက်ိဳးစဝါဗ္ သီးသန္႔ရရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ (အာလမ္ဂီရ္)