ကိုးထားေသာ ရိုဇဟ္မ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ မတ္စ္အလဟ္

နဇရ္ကိုးျခင္းသည္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိေပသည္။တစ္မ်ိဳးမွာ မိမိဘက္မွ ေန႔ရက္သတ္မွတ္၍ ကိုးထားျခင္း၊ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ကိုးထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

လူတစ္ဦးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဤသို႔ကိုးထား၏။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ အဘယ္ အလုပ္ ၿပီးေျမာက္လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ သို႔မဟုတ္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟူ၍ ကိုး ထားခဲ့၏။ ထိုအခါ ထိုေန႔ ထိုရက္၌ပင္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရန္အေရးႀကီး၏။ ၄င္းအတြက္ နိယသ္ကို ညကတည္းကပင္ ျပဳရေပမည္။ အကယ္၍ နိယသ္ျပဳရန္ ေမ့သြားလွ်င္ မြန္းမလြဲမီ အလ်င္ ျပဳလိုက္ရေပမည္။ (မရာကိယလ္ဖလာဟ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

မည္သူမဆို ကိုးထားလိုက္လွ်င္ ၄င္းကို ျဖည့္စြက္ရန္မွ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။ မျဖည့္စြက္လွ်င္ အျပစ္ငရဲ ထိုက္ေပအံ့။ အကယ္၍ ေန႔ ရက္ကို သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့မူ စိတ္သန္ရာ ရက္တြင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ ရွိေလသည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

အကယ္၍ အိ့ဒ္ေန႔တြင္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ကိုးထားခဲ့လွ်င္ ထိုေန႔အစား အျခားတစ္ရက္ရက္တြင္ ေစာင့္ထိန္း၍ မိမိ ကိုးထားျခင္းကို ျဖည့္စြက္ရေပမည္။ (ေဟဒါယာ)
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ ငါးရက္သည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းမွာ ဟရာမ္ျဖစ္ေခ်၏။