ရိုဇဟ္ကို မကရူဟ္ျဖစ္ေစ/ မျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ား

ရိုဇဟ္တြင္ မတ္က္ရူဟ္ျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ား

ရိုဇဟ္ မတ္က္ရူဟ္ မျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ား

ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ဆိြယာမ္ လည္းမပ်က္၊ မတ္က္ရူဟ္လည္း မျဖစ္ေပ။