အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

မွတ္ခ်က္။ ။ အလ္မီဇာန္း ဘာသာျပန္ အဖြဲဲ႕က ျပဳစုသည့္ ႐ိုဇာဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ဖသာဝါ အေမး အေျဖမ်ားမွ ေကာက္ႏွဳတ္သည္။