ကဒရ္ညျမတ္

စူရာကဒရ္ - ျမင့္ျမတ္ျခင္း က႑

ဤက႑သည္ စူရတုလ္ ကဒရ္၊ ကဒရ္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း က႑မည္၏။ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ က်ေရာက္ခဲ့၏။ ဤက႑တြင္ အာယသ္ေတာ္ေပါင္း (၅)ပါးရွိ၏။[၁]

အေထြေထြ သိမွတ္ဖြယ္ရာ

နဖိလ္က်င့္စဥ္ အခ်ိဳ႕[၇]

အျခားဖတ္ရန္[၈]

က်မ္းကိုး။ ။
[၁] ဖဟ္ဒ္ဘုရင္ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ပံုႏွိပ္တုိက္မွ ထုတ္ေဝေသာ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ ျမန္မာဘာသာျပန္။
[၂] လျမတ္ရမဒြါန္ (လက္ကမ္း စာေစာင္)၊ အလ္ဟာဂ်္ေမာ္လာနာ ယအ္ကူးဗ္ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဟဘီးဘ္။
[၃] ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာ ညမ်ားႏွင့္ နဖိလ္ နမာဇ္မ်ား၊ ေမာ္လာနာ ကာရီ ယူႏြတ္စ္(မအူပင္)။
[၄] ရဂ်ဗ္၊ ရွအ္ဗာန္ႏွင့္ ရွေဗဗရာသ္ (လက္ကမ္းစာေစာင္)။ ေမာ္လာနာ ဟာဖိဇ္ အဗ္ဒြလ္ကာဒိရ္ (မဟ္မူဒီ)။
[၅] အလ္မီဇားန္ အတြဲ(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ (၈၉)။
[၆] အလ္မီဇားန္ အတြဲ(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ (၉၀)ေပးသနားျခင္း။
[၇] ဆြလာသ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား (လက္ကမ္း စာေစာင္)၊ အလ္ဟာဂ်္ေမာ္လာနာ ယအ္ကူးဗ္ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဟဘီးဘ္။
[၈] ဆြလာ၀သ္ စလာမ္၏ ဟဒီးဆ္ေတာ္(၄၀)ႏွင့္ (၉)မိနစ္ (၉)ခသမ္ စ၀ါးဗ္ ရယူျခင္း။ မြဖ္သီ ကာရီ ယူစြဖ္ (အဆ္အဒီ)