လျမတ္ ရမႆြာန္ႏွင့္ ႐ုိဇဟ္ ဥပုသ္ဆိုင္ရာ ထူးျမတ္မႈမ်ား

က်မ္းကိုး။ ။
[၁] အလ္မအာရစ္ဖ္ စာေစာင္ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၄၂၄။
[၂] (ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ဗကရဟ္ ၂း ၁၈၅) ကုရ္အာန္ အလင္းျပက်မ္း။
[၃] လျမတ္ရမဒြါန္ (လက္ကမ္း စာေစာင္)၊ အလ္ဟာဂ်္ေမာ္လာနာ ယအ္ကူးဗ္ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဟဘီးဘ္။
[၄] (သိရ္ေမဇီက်မ္း၊ ဟဒီးဆ္ အမွတ္ ၂၉၁၀) မြန္သခဗ္ အဟာဒီးဆ္က်မ္း ျမန္မာဘာသာျပန္။
[၅] ဖဇာေအေလ အအ္မာလ္က်မ္း၊ ျမန္မာဘာသာျပန္၊ စာ-၈၆-၈၇