ဝါခ်ည္ျခင္းႏွင့္ ဝါေျဖျခင္း

ရိုဇဟ္ထားရန္ နီယသ္ျပဳျခင္း

စဲဟ္ရီ ဝါခ်ည္ျခင္း

အိဖ္သာရီ ဝါေျဖျခင္း

က်မ္းကိုး။ ။အစၥလာမ့္ ပညတ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္မွ။