သရာဝီဟ္ နမာဇ္ဆိုင္ရာ မတ္စ္အလဟ္ ပညတ္ခ်က္မ်ား

က်မ္းကိုး။ ။
[၁] လျမတ္ရမဒြါန္ (လက္ကမ္း စာေစာင္)၊ အလ္ဟာဂ်္ေမာ္လာနာ ယအ္ကူးဗ္ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဟဘီးဘ္။
[၂] သအ္လီမုလ္ အစၥလာမ္၊ ေမာ္လာနာ ဟာ႐ူးန္ ဘာသာျပန္။
[၃] ဖသာ၀ါ ရဟီမီယဟ္က်မ္း၊ တြဲ-၁၊ စာ-၃၅၄) အလ္မီဇာန္ စာေစာင္၊ အတြဲ(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ (၄၃)။
[၄] ရွာမီက်မ္း၊ တြဲ-၁၊ စာ-၆၆၁) အလ္မီဇာန္ စာေစာင္၊ အတြဲ(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ (၄၁)။