ဆြလာသြတ္လ္ သတ္စ္ဗီးဟ္ နမာဇ္

ဆြလာသြတ္လ္သတ္စ္ဗီဟ္ နမာဇ္ဖတ္နည္း

ရကအသ္တုိင္းတြင္ အလ္ဟမ္ဒုႏွင့္စူရဟ္ကိုဖတ္ၿပီးလွ်င္ -

ဤသည္အားလံုးေပါင္း (၇၅) ႀကိမ္ျဖစ္၏။ ဤနည္း အတုိင္းပင္ ရကအသ္တုိင္းတြင္ (၇၅) ႀကိမ္ဖတ္ရမည္။


ဆြလာသြတ္လ္သတ္စ္ဗီဟ္ နမာဇ္ ဖတ္ရမည့္အခ်ိန္

ဤနမာဇ္ကို ေန႔စဥ္ တစ္ႀကိမ္ဖတ္ေလာ့။ သုိ႔မဟုတ္ ေသာၾကာ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ဖတ္ေလာ့။ မတတ္ႏုိင္လွ်င္ လစဥ္တစ္ႀကိမ္၊ မတတ္ႏိုင္လွ်င္ ႏွစ္စဥ္တစ္ႀကိမ္၊ ဤသည္ကုိပင္ မတတ္ႏုိင္လွ်င္ မိမိသက္တမ္း၌ တစ္ႀကိမ္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ေလာ့ဟု နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။


ဆြလာသြတ္လ္သတ္စ္ဗီဟ္ နမာဇ္ ၏ပညတ္ခ်က္မ်ား

ဆြလာသြတ္လ္သတ္စ္ဗီဟ္ နမာဇ္ ဆုိသည္မွာ

တစ္ခါေသာ္ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိဘေထြးေတာ္ အဗၺာစ္သခင္အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ-
အို… အဗၺာစ္၊ အို… ကၽြႏု္ပ္၏ ဘေထြး၊ ကၽြႏု္ပ္ အသင့္အား လက္ေဆာင္ တစ္ခု ေပးရမည္ေလာ၊ ဆုတစ္ခု ခ်ီးျမင့္ရမည္ေလာ၊ ဝတၳဳပစၥည္း တစ္ခုကုိ ညႊန္ျပ ရမည္ေလာ၊ ဝတၳဳပစၥည္း ဆယ္ခုကုိ ပိုင္ဆုိင္ ရေစမည္ေလာ။ အသင္သည္ ယင္းကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏ အလံုးစံုေသာ ျပစ္မႈတုိ႔ကို အတိတ္မွ လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္မွ လည္းေကာင္း၊ အသစ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ အေဟာင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မွားယြင္း၍ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ သိလ်က္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေသးငယ္သည္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ႀကီးေလးသည္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပြင့္လင္းစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကို လည္းေကာင္း ခပ္သိမ္းတုိ႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေပမည္။ ယင္းအလုပ္ကိစၥမွာ နဖိလ္ နမာဇ္ေလးရကသ္ (ဆြလာသြတ္လ္ သတ္စ္ဗီဟ္ကို ရည္စူး၍) ဖတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

က်မ္းကိုး။ ။ အမ်ိဳးသမီး အစၥလာမ့္ လမ္းညႊန္က်န္း
ျပန္ဆိုသူ။ ။ ေမာ္လာနာ အဘူဘကၠရ္ (မဟ္မူဒီ) (ေမွာ္ဘီ)